Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Zápis do MŠ 4. 5. - 7. 5. 2020 bez osobní přítomnosti

Datum: 8. dubna 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Mateřská škola , Oznámení rodičům

Podání žádosti k přijetí do MŠ

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně. (DOCx | PDF)

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: (do schránky na budově základní školy)

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Místo a datum:

Kritéria pro školní rok 2020 – 2021

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákonná povinnost)
  2. Dle věku dítěte (řazení od nejstaršího dítěte k nejmladšímu dítěti – přednost tříletých a starších dětí)
  3. Při nedostatečné kapacitě dané mateřské školy mají přednost k přijetí děti ze školského obvodu dané mateřské školy

PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka MŠ

Zobrazit přílohu